ПРИВАТНОСТ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Оваа Политика за заштита на лични податоци се однесува на користењето и откривањето на податоците кои ние ги собираме од Вас на нашиот сајт. Други веб-сајтови кои може да бидат пристапени преку линкови од нашиот сајт може да имаат сопствени политики за заштита на лични податоци, собирање на податоци, нивна употреба и практики на откривање на податоците. Доколку преку линк на нашиот сајт пристапите до друг веб сајт Ве повикуваме да ги видите политиките за заштита на лични податоци на таа веб страна. Ние не сме одговорни за политиките или практиките на трети лица.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА ДЕЦА (МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА)

ФИБЕРНЕТ М-К ДОО увоз-извоз Скопје не дозволува користење на сајтот на малолетници (деца помали од 18 години) и таквата употреба е забранета. Со користењето на веб-страницата на ФИБЕРНЕТ М-К ДОО увоз-извоз Скопје изјавувате дека сте возрасно лице со наполнети 18 години и дека разбирате дека мора да сте полнолетно лице за да може да креирате профил и вршите купувања на услуги и производи. Веднаш ќе го избришеме Вашиот профил доколку дојдеме до знаење дека истиот е на регистриран корисник кој нема 18 години.

КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА ВО ВРСКА ЗАШТИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

  • право да добиете информации коишто се доставуваат при собирање на лични податоци

Ова право се остварува на начин што пред да се регистрирате сте упатени да ги прочитате и да се согласите со овие правила, во кои се наведени сите потребни информации согласно член 17 и 18 од Законот за заштита на личните податоци.

  • право на пристап на субјектот на личните податоци

Ова право се остварува на начин што во секое време можете да поднесете барање преку веб формата за контакт, да доставите барање по пошта на адреса „БОРИС ТРАЈКОВСКИ 117А “  Скопје, или да доставите барање по електронска пошта на е-маил адреса info@fibernet.mk.

  • право на исправка

Ова право се остварува на начин што во секое време можете да ги исправите податоците преку Вашиот профил со едноставно логирање на Вашиот профил и пристапување на секцијата “Лични податоци”. Податоците се ажурираат веднаш по нивно зачувување од страна на корисникот.

Доколку сметате дека се неточни или нецелности Ваши лични податоци кои не можат да се исправат преку пристапување на секцијата “Лични податоци”, за тие податоци во секое време можете да поднесете барање преку веб формата за контакт, да достави барање по пошта на адреса „ БОРИС ТРАЈКОВСКИ 117А Скопје или да доставите барање по електронска пошта на е-маил адреса info@fibernet.mk. По ваквото барање ќе биде постапено во рок од 15 дена.

  • право на бришење („право да се биде заборавен“)

Ова право се остварува на начин што во секое време можете да поднесете барање преку веб формата за контакт, да доставите барање по пошта на адреса БОРИС ТРАЈКОВСКИ 117А Скопје или да доставите барање по електронска пошта на е-маил адреса info@fibernet.mk. По ваквото барање ќе биде постапено во рок од 30 дена.

  • право на ограничување на обработката

Ова право се остварува на начин што во секое време можете да поднесете барање преку веб формата за контакт, да доставите барање по пошта на адреса БОРИС ТРАЈКОВСКИ 117А Скопје или да доставите барање по електронска пошта на е-маил адреса info@fibernet.mk.

  • право на преносливост на податоците

Ова право се остварува на начин што во секое време можете да поднесете барање преку веб формата за контакт, да доставите барање по пошта на адреса „ БОРИС ТРАЈКОВСКИ 117А Скопје или да доставите барање по електронска пошта на е-маил адреса info@fibernet.mk.

  • право на приговор

Ова право се остварува на начин што во секое време можете да поднесете приговор против обработката на Вашите лични податоци, и тоа преку веб формата за контакт, да доставите барање по пошта на адреса БОРИС ТРАЈКОВСКИ 117А Скопје или да доставите барање по електронска пошта на е-маил адреса info@fibernet.mk.

Правото на приговор се однесува на обработка на личните податоци која е:

– потребна за извршување на работи од јавен интерес или при вршење на јавно овластување на контролорот,

– потребна за целите на легитимните интереси на контролорот или на трето лице

– за целите на директен маркетинг, вклучително и профилирање до оној степен до кој истото е поврзано со директниот маркетинг

  • право да не бидете предмет на одлука заснована единствено на автоматизирана обработка

Ова право се остварува на начин што во секое време можете да поднесете приговор против обработката на Вашите лични податоци, и тоа преку веб формата за контакт, да доставите барање по пошта на адреса БОРИС ТРАЈКОВСКИ 117А Скопје или да доставите барање по електронска пошта на е-маил адреса info@fibernet.mk.

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци Елена Филипова на следниов e-mail: elena.filipova@fibernet.mk

Со цел полесен пристап до давањето и повлекувањето на Вашата согласност за обработка, во прилог се обрасци, и тоа:

Образец 1: Образец за согласност на личните податоци

Образец 2: Образец за повлекување на согласност нна субјектот на податоците

ОБРАБОТУВАЧИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Со цел давање на подобри услуги за корисниците, ФИБЕРНЕТ М-К ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ соработува со трети страни, при што во процесот на соработка, потребно е да се пренесат одредени лични податоци до овие трети страни – обработувачи.

Како обработувачи на Вашите лични податоци се јавуваат следните трговски друштва:

– Друштво за трговија и услуги МКХост, во областа на хостинг и НЛБ Банка, во областа на плаќањето за услугите

Со сите обработувачи, ФИБЕРНЕТ М-К ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ има склучено Договор, со кој се регулира предметот и времетраењето на обработката, природата и целта на обработката, видот на личните податоци и категориите на субјекти на личните податоци, како и обврските, одговорностите и правата на контролорот и обработувачот, согласно одредбите од членовите 32 и 33 од Законот за заштита на личните податоци.

ФИБЕРНЕТ М-К ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ се има осигурано во техничките и организациските мерки кои ги презема секој од обработувачите со цел заштита на личните податоци.

КОРИСТЕЊЕ НА АЛАТКА CAPTCHA

Со цел намалување на лажни регистрации, ФИБЕРНЕТ М-К ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ја користи алатката reCaptcha, која го анализира Вашето однесување на нашата веб страница, и согласно тоа, одредува дали се работи за човек или за компјутер.

КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Со цел полесна комуникација со нас, на нашата веб страница постои веб форма за контакт, при што во формата е потребно да се внесат следните податоци: име и презиме, е-маил, наслов/прашање и порака. Со клик на полето “Испрати” Вашата порака се проследува до нас, при што добивате потврда за тоа. Доколку во пораката оставате дополнителни лични податоци се смета дека сте согласни со нивната обработка и одговарате за точноста на тие податоци.

ПРОМЕНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ

Политиката за приватност редовно ќе се преоценува, а по потреба менува и дополнува соодветно на настанатите промени и нашите активности. Ве молиме посетувајте ги политиките за информираност при евенутални промени. Оваа политика е донесена на 20.08.2021 година. Промени во оваа политика се направени на: 20.08.2021.

КАКО ДА ГО КОНТАКТИРАТЕ ФИБЕРНЕТ М-К ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

За сите работи поврзани со Вашите лични податоци можете да нѐ контактирате на еден од следните начини:

– со пополнување на веб формата за контакт,

– да доставите писмено барање по пошта на адреса БОРИС ТРАЈКОВСКИ 117А Скопје

– да доставите барање по електронска пошта на е-маил адресата info@fibernet.mk.

Контакт податоци за офицерот за заштита на личните податоци:

Елена Филипова на следниов e-mail: elena.filipova@fibernet.mk

КАКО ДА ЈА КОНТАКТИРАТЕ АГЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Агенција за заштита на личните податоци

бул.„Гоце Делчев“ бр. 18, 1000 Скопје,

тел:++ 389 (2)3230 635

Е-маил: info@privacy.mk

Web: https://dzlp.mk/

 

ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА

Кога прв пат ќе пристапите на веб-страницата на ФИБЕРНЕТ М-К ДОО увоз-извоз Скопје ќе добиете порака која што ве известува дека користиме “колачиња”.

Колачињата се мали текстуални датотеки, делови од код, кои можат да се употребуваат од страна на веб-страници со цел да се подобри корисничкото искуство. Колачињата се зачувуваат на вашиот компјутер или мобилен уред кога го посетувате веб сајтот. Кога следен пат ќе го посетите пак истиот сајт, колачињата ни дозволуваат да го препознаеме вашиот пребарувач.

Колачињата дозволуваат, на страната која што ги поставува, да препознаваат корисничките уреди на користење во споредба со претходни најави и посети со цел да се персонализираат рекламите за поголема релевантност спрема корисниците. Овие информации може да се соберат на сите веб-пребарувачи и на сите уреди (компјутер, лаптопи, паметни телефони, таблети итн.) но маркетинг колачињата не содржат лични податоци за корисниците.

Нашата веб страница користи два вида на колачиња:

  1. колачиња што се потребни за услугата, (essential cookies) односно за веб страницата да функционира, и
  2. колачиња што не се потребни за услугата, (non essential cookies).

Колачиња што се потребни за услугата се задолжителни и се депонираат веднаш при посета на веб сајтот. За колачињата што не се потребни за услугата ФИБЕРНЕТ М-К ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ обезбедува претходна согласност од корисникот откако ќе го извести, а пред да се депонира колачето. Корисникот има можност да даде согласност само за одреден вид на колачиња, при што доколку не даде согласност за одреден вид на колачиња, особено за колачињата за зачувување на Вашите поставки, одредени функционалности на нашата веб страница нема да функционираат.

ЛИСТА НА КОЛАЧИЊА

Назив на колаче

Потребно или непотребно за услугата Вид на колаче Кон нас или кон трета страна Трајно или привремено (сесија) Рок на чување Цел

Видови на лични податоци

PHPSESSID

Потребно Потребно Кон нас Привремено Додека трае сесијата Отворање на сесија

IP адреса, податоци за уредот

visitors_online_notify

Непотребно Зачувување на Вашите поставки Кон нас Трајно 2 години Зачувува поставка за прикажување на бројот на корисници на веб-страницата кои се онлајн.

….

_fbp Непотребно Маркетинг Трета страна Трајно 2 години Овие колачиња се создадени преку нашата веб-страница од нашите партнери за реклами. Тие се користат за создавање профил поврзан со вашите интереси и за да ви ги покажат најпогодните реклами на други веб-страници.

….

….

…. …. …. …. …. ….

….

…. …. …. …. …. ….

 

Управување со колачињата

Повеќето интернет прелистувачи Ви дозволуваат да одбиете да прифатите колачиња и да избришете колачиња. Методите за тоа се разликуваат од прелистувач до прелистувач и од верзија до верзија. Сепак, можете да добиете ажурирани информации за блокирање и бришење колачиња преку овие линкови:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and

(f)  https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Блокирањето на сите колачиња ќе има негативно влијание врз функционалноста и употребливоста на нашата веб страница.

Офицер за заштита на личните податоци

За сите информации и прашања поврзани со заштитата на Вашите лични податоци, контактирајте го нашиот Офицер за заштита на личните податоци:

Елена Филипова на следниов e-mail: elena.filipova@fibernet.mk

телефон на Офицер 075248642