Производи

 • R&M
 • EATON Power Quality
 • LEVEL ONE
 • SDMO
 • HUBER + SUHNER
 • APC
 • ETK Kablo
 • SIMON CONNECT
 • EQUIP
 • AKSA Power Generation
 • ETK Data Cabinets

Новости

Политика за квалитет

Во насока на реализација на нашата визија за етаблирање на нашата компанија како препознатилив стандарт за квалитет во понудата на системски интегрирани решенија за ИКТ технологи, согласно со сегашните и идни потреби на клиентите, притоа почитуваќи ги позиивните законски прописи, националните и меѓународни стандарди, ФИБЕРНЕТ М-К ДОО усвои едниствена политика за квалитет базирана на принципите на системот за управување со квалитет ISO9001:2008, и тоа:

- Градење на партенерски однос со купувачите, следење и реализација на нивните сегашни и идни потреби преку понуда на комплетни системски интегрирани решенија,советување, развој, одржување и едукација;

- Градење на долгорочни партнерски односи со добавувачите, со взаемни вложувања за постојан развој и иновации;

- Набавка и продажба на квалиететни и конкуретни прозиводи и услуги следејки ги техничко- технолошките достигнувања во дејноста и потребите на пазарот;

- Вработување на високо стручен и амбициозен кадровски потенцијал, со тенденција за постојан развој и усовршување;

- Набавка на современа опрема, инфаструктура и опкружување за пријатни работни услови;

- Примена и постојано подобрување на ефикасноста на системот за упрвување со квалитет ISO 9001:2008;

- Поставување на амбициозни, мерливи и остварливи цели за кавлтет;

- Општествено одговорна компанија – Реализација на општествено корисни цели, потикнување на позитивно влијание кон животната средина, клиентите, вработените и други целни групи.

Скопје, 19.12.2014
УПРАВИТЕЛ
Бранислав Илиевски
ФИБЕРНЕТ М-К ДОО Скопје